Python学习–个人理解numpy的cumsum函数

首先给大家推荐一下我老师大神的人工智能教学网站。教学不仅零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,还时不时有内涵黄段子!点这里可以跳转到网站Cumsum :计算轴向元素累加和,返回由中间结果组成的数组重点就是返回值是“由中间结果组成的数组” 以下代码在python3.6版本运行成功! 下面看代码,定义一个2*2*3的数组,所以其shape是2,2,3,索引分别0,1,2

shape索引
20
21
32

代码:

import numpy as nparr  = np.array([[[1,2,3],[8,9,12]],[[1,2,4],[2,4,5]]]) #2*2*3print(arr.cumsum(0))print(arr.cumsum(1))print(arr.cumsum(2))
输出结果:#cumsum(0)[[[ 1 2 3] [ 8 9 12]] [[ 2 4 7] [10 13 17]]]#cumsum(1)[[[ 1 2 3] [ 9 11 15]] [[ 1 2 4] [ 3 6 9]]]#cumsum(2)[[[ 1 3 6] [ 8 17 29]] [[ 1 3 7] [ 2 6 11]]]

注释: arr是一个2*2*3三维矩阵,索引值为0,1,2 cumsum(0):实现0轴上的累加:以最外面的数组元素为单位,以[[1,2,3],[8,9,12]]为开始实现后面元素的对应累加 cumsum(1):实现1轴上的累加:以中间数组元素为单位,以[1,2,3]为开始,实现后面元素的对应累加 cumsum(2):实现2轴上的累加:以最里面的元素为累加单位,即1为开始,实现后面的元素累加 四维数组实现 下面看一个四维数组2*2*2*4,索引值为0,1,2,3 代码:

import numpy as nparr = np.arange(32).reshape((2,2,2,4))print(arr)print(arr.cumsum(0))print(arr.cumsum(1))print(arr.cumsum(2))print(arr.cumsum(3))
arr:[[[[ 0 1 2 3]  [ 4 5 6 7]]  [[ 8 9 10 11]  [12 13 14 15]]]  [[[16 17 18 19]  [20 21 22 23]]  [[24 25 26 27]  [28 29 30 31]]]]
arr是一个2*2*2*4四维矩阵,索引值为0,1,2,3

cumsum(0):实现0轴上的累加即:以最外面数组元素为单位即

[[[ 0 1 2 3]  [ 4 5 6 7]]  [[ 8 9 10 11]  [12 13 14 15]]]

[[[16 17 18 19]  [20 21 22 23]]  [[24 25 26 27]  [28 29 30 31]]]]

对应位置元素相加起来
结果:

[[[[ 0 1 2 3]  [ 4 5 6 7]]  [[ 8 9 10 11]  [12 13 14 15]]]  [[[16 18 20 22]  [24 26 28 30]]  [[32 34 36 38]  [40 42 44 46]]]]

cumsum(1):实现1轴上的累加即:以次外面元素为单位,累加:

[[ 0 1 2 3]  [ 4 5 6 7]]

 [[ 8 9 10 11]  [12 13 14 15]]

[[16 17 18 19]  [20 21 22 23]]

[[24 25 26 27]  [28 29 30 31]]

累计过程产生的中间结果要记录到数组中 所以,结果:

[[[[ 0 1 2 3]  [ 4 5 6 7]]  [[ 8 10 12 14]       [16 18 20 22]]]  [[[16 17 18 19]  [20 21 22 23]]  [[40 42 44 46]  [48 50 52 54]]]]

cumsum(2)就对应从[ 0  1  2  3]数组元素开始实现累加,然后记录中间结果 cumsum(3)对应的是从最里面最小的数组元素,即从0开始实现累加,记录中间结果
原创解释,禁止复制,支持转载!注明来源

点这里可以跳转到人工智能网站

发表评论