github上如何修改语言设置

首先给大家推荐一下我老师大神的人工智能教学网站。教学不仅零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,还时不时有内涵黄段子!点这里可以跳转到网站

在github上,如果未指定语言,Linguist来自动识别你的代码应该归为哪一类,它是根据某种语言的代码量来决定是哪种语言的项目,这个设置就有点傻了,

没事,只需要创建.gitattributes文件,加上*.js linguist-language=java;*.css linguist-language=java;*.html linguist-language=java

1.在根目录下创建一个文件.gitattributes

2.在.gitattributes内编辑内容:

*.js linguist-language=java*.css linguist-language=java*.html linguist-language=java

3.创建.gitattributes文件

点这里可以跳转到人工智能网站

发表评论