c语言实现图的深度优先遍历和广度优先遍历

首先给大家推荐一下我老师大神的人工智能教学网站。教学不仅零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,还时不时有内涵黄段子!点这里可以跳转到网站

 //代码可直接运行#include <stdio.h>#include <stdlib.h> #define maxsize 100 typedef struct ArcNode {  int num;  struct ArcNode *next;}ArcNode;typedef struct VNode{  ArcNode *firstarc;}VNode;typedef struct Graph {  VNode VNodeList[maxsize];  int n,e;}Graph; void bulidGraph(Graph *&g); int visitdfs[maxsize];void DFS(Graph *g ,int v);void dfs(Graph *g); int visit[maxsize];void bfs(Graph *g);void BFS(Graph *g ,int v); int main(){  Graph *g;  g=(Graph *) malloc(sizeof(Graph));  bulidGraph(g);   dfs(g);  printf("\n");  bfs(g);  return 0;} void DFS(Graph *g ,int v){  ArcNode *p=g->VNodeList[v].firstarc;  visitdfs[v]=1;  printf("%d",v);  while (p!=NULL){    if(visitdfs[p->num]==0)    DFS(g,p->num);    p=p->next;  }}void dfs(Graph *g){  for(int i=0;i<g->n;i++){    if(visitdfs[i]==0)      DFS(g,i);  }} void BFS(Graph *g,int v){  ArcNode *p ;  int que [maxsize], top=0,rear=0;  int j;  printf("%d",v);  visit[v]=1;  rear =(rear+1)%maxsize;  que[rear]=v;  while(top!=rear){    top =(top+1)%maxsize;    j=que[top];    p=g->VNodeList[j].firstarc;    while (p!=NULL){      if(visit[p->num]==0){        printf("%d",p->num);        visit[p->num]=1;        rear=(rear+1)%maxsize;        que[rear]=p->num;         }        p=p->next;    }  }}void bfs(Graph *g){  for(int i=0;i<g->n;i++){    if(visit[i]==0)      BFS(g,i);  }} void bulidGraph(Graph *&g){  g->n=6;  g->e=7;   VNode v0,v1 ,v2, v3 ,v4 ,v5,v6;  ArcNode *v01,*v03,*v04,*v14,*v12,*v20,*v32,*v56;   v01=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v01->num=1;  v03=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v03->num=3;  v04=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v04->num=4;  v14=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v14->num=4;  v12=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v12->num=2;  v20=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v20->num=0;  v32=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v32->num=2;  v56=(ArcNode *) malloc(sizeof(ArcNode));  v56->num=6;   v0.firstarc=v01;  v1.firstarc=v14;  v2.firstarc=v20;  v3.firstarc=v32;  v4.firstarc=NULL;  v5.firstarc=v56;  v6.firstarc=NULL;   v01->next=v03;  v03->next=v04;  v14->next=v12;  v32->next=NULL;  v20->next=NULL;  v12->next=NULL;  v04->next=NULL;  v56->next=NULL;   g->VNodeList[0]=v0;  g->VNodeList[1]=v1;  g->VNodeList[2]=v2;  g->VNodeList[3]=v3;  g->VNodeList[4]=v4;  g->VNodeList[5]=v5;  g->VNodeList[6]=v6; }

点这里可以跳转到人工智能网站

发表评论