Matplotlib 教程——1.4. 其他类型的图

其他类型的图

接下来的内容是练习。请运用你学到的知识,从提供的代码开始,实现配图所示的效果。具体的答案可以点击配图下载。

普通图

1
2
3
4
5
6
7
8
9
from pylab import *

n = 256
X = np.linspace(-np.pi,np.pi,n,endpoint=True)
Y = np.sin(2*X)

plot (X, Y+1, color=’blue’, alpha=1.00)
plot (X, Y-1, color=’blue’, alpha=1.00)
show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

散点图

1
2
3
4
5
6
7
8
from pylab import *

n = 1024
X = np.random.normal(0,1,n)
Y = np.random.normal(0,1,n)

scatter(X,Y)
show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

条形图

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
from pylab import *

n = 12
X = np.arange(n)
Y1 = (1-X/float(n)) * np.random.uniform(0.5,1.0,n)
Y2 = (1-X/float(n)) * np.random.uniform(0.5,1.0,n)

bar(X, +Y1, facecolor=’#9999ff’, edgecolor=’white’)
bar(X, -Y2, facecolor=’#ff9999′, edgecolor=’white’)

for x,y in zip(X,Y1):
text(x+0.4, y+0.05, ‘%.2f’ % y, ha=’center’, va= ‘bottom’)

ylim(-1.25,+1.25)
show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

等高线图

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
from pylab import *

def f(x,y): return (1-x/2+x**5+y**3)*np.exp(-x**2-y**2)

n = 256
x = np.linspace(-3,3,n)
y = np.linspace(-3,3,n)
X,Y = np.meshgrid(x,y)

contourf(X, Y, f(X,Y), 8, alpha=.75, cmap=’jet’)
C = contour(X, Y, f(X,Y), 8, colors=’black’, linewidth=.5)
show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

灰度图(Imshow)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
from pylab import *

def f(x,y): return (1-x/2+x**5+y**3)*np.exp(-x**2-y**2)

n = 10
x = np.linspace(-3,3,4*n)
y = np.linspace(-3,3,3*n)
X,Y = np.meshgrid(x,y)
imshow(f(X,Y)), show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

饼状图

1
2
3
4
5
from pylab import *

n = 20
Z = np.random.uniform(0,1,n)
pie(Z), show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

量场图(Quiver Plots)

1
2
3
4
5
from pylab import *

n = 8
X,Y = np.mgrid[0:n,0:n]
quiver(X,Y), show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

网格

1
2
3
4
5
6
7
8
9
from pylab import *

axes = gca()
axes.set_xlim(0,4)
axes.set_ylim(0,3)
axes.set_xticklabels([])
axes.set_yticklabels([])

show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

多重网格

1
2
3
4
5
6
7
from pylab import *

subplot(2,2,1)
subplot(2,2,3)
subplot(2,2,4)

show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

极轴图

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
from pylab import *

axes([0,0,1,1])

N = 20
theta = np.arange(0.0, 2*np.pi, 2*np.pi/N)
radii = 10*np.random.rand(N)
width = np.pi/4*np.random.rand(N)
bars = bar(theta, radii, width=width, bottom=0.0)

for r,bar in zip(radii, bars):
bar.set_facecolor( cm.jet(r/10.))
bar.set_alpha(0.5)

show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

3D 图

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
from pylab import *
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig = figure()
ax = Axes3D(fig)
X = np.arange(-4, 4, 0.25)
Y = np.arange(-4, 4, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(X, Y)
R = np.sqrt(X**2 + Y**2)
Z = np.sin(R)

ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap=’hot’)

show()

复制

点击图片下载相应 Python 代码

手稿

点击图片下载相应 Python 代码

发表评论